Castorama Polska została patronem British Polish Chamber of Commerce